DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site

Hva sier Avfall Norges nye veileder om håndtering av gipsavfall?

Avfall Norge har gitt ut en ny veileder om håndtering av gipsavfall som vi har gitt vårt bidrag til. Veilederen finnes i to utgaver, en komplett versjon og en kortversjon som inneholder hovedpunktene. Veilederen presiserer at gipsavfall skal sorteres ut fra blandet avfall og hvis gipsavfallet skal deponeres så skal det skje i egen separat celle for gipsavfall.

 

Lovverk for deponering av gipsavfall 

Avfallsforskriften kap. 9, vedlegg 2, pkt. 2.2.1 fastsetter følgende kriterier for mottak av gipsavfall: 

Gipsavfall skal deponeres i celler der det ikke mottas biologisk nedbrytbart avfall. Avfall i deponicelle for gipsavfall skal ikke overskride følgende grenseverdier:

Parameter Verdi
Total organisk karbon (TOC) 5 %
pH Minst 6

Dersom verdien av TOC ikke oppnås, kan forurensningsmyndigheten tillate en høyere grenseverdi, forutsatt at en grenseverdi på 800 mg/kg overholdes for DOC ved L/S = 10 l/kg enten ved materialets egen pH eller ved pH på mellom 7,5 og 8,0. 


EU’s avfallslovgivning og den norske deponiforskriften stiller krav om at gipsavfall 

• Bare kan deponeres på anlegg for ordinært avfall, d.v.s. type 2 deponi som har sigevannsoppsamling i motsetning til inert deponi,( dette for å forhindre forurensingen av grunnvannet) 

• Skal deponeres separat fra organisk avfall slik at bakteriene fra organisk avfall ikke kan frigjøre svovelet og dermed forhindre dannelsen av svovelgasser.

 

Konsekvenser av lovverket ved deponering

Lovverket innebærer, at gipsavfall: 

• ikke må deponeres på inerte deponier

• ikke må deponeres sammen med avfall som har mer enn 5% TOC.

• ikke må brukes til dekkmateriale eller andre konstruksjonsmaterialer som benyttes i forbindelse med tildekning e.l av ordinært avfall 

Deponier av type 2 er de eneste deponi-typer som må motta gipsavfall til deponering. 

For disse betyr det at følgende regler skal følges: 

• Deponier for inert eller farlig avfall kan IKKE motta gipsavfall til deponering. 

• Gipsavfall kan bare deponeres i egen celle på deponier for ordinært avfall 

• Gipsavfall fra riving må forbehandles før deponering 

• Gipsavfall kan ikke brukes til dekkmasser 

• Blandet avfall som inneholder gipsavfall må ikke deponeres 

• Gipsavfall skal utsorteres fra blandet avfall 


Avgift ved deponering av gipsavfall 

Ifølge forskrift om særavgifter kapittel 3-13, skal deponering av avfall med TOC over 5 % være avgiftspliktig. Dette utgjør per dags dato 275 kr pr. tonn. 
Avgifts- og deponeringsreglene vedrørende gipsavfall får følgende konsekvenser: 

 

Nytt gipsavfall

Gipsavfall fra riving

TOC innhold i gipsavfall

Under 5%

Over 5%

Deponering mulig

Ja, i separat celle

Nei (kun etter at papir mv. er fjernet)

Deponiavgift

Nei, hvis gipsavfallet deponeres i separat celle

 


For ytterligere informasjon , se Avfall Norges hjemmeside om veilederen her (http://www.avfallnorge.no/nyheter1.cfm?pArticleId=25042&pArticleCollectionId=2556) 


Eller last ned Avfall Norges veileder her: 
 

RECYCLING SYSTEM
VIDEO
WATCH HOW THE GYPSUM RECYCLING SYSTEM WORKS
CO2 NEUTRAL WEBSITE
Country   ∨
 
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Holland
Belgien
Tyskland
+45 70 22 17 30
Go to country page